Volg ons
Facebook LinkedIn
Togaf 9.1 Training

download algemene voorwaarden hier

Artikel 1. Algemeen 
1.    In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

•    The Unit: The Unit Company en/of The Unit Consultancy en/of The Unit Academy en of The Unit Associates, TogafTraining.com, AchiMateTraining.com, TogafTraining.nl, ArchimateTraining.nl, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, tevens opdrachtnemer.
•    Wederpartij: de natuurlijke – of rechtspersoon die met The Unit een overeenkomst aangaat of aan wie The Unit een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. De personen die in dienstverband bij de (rechts-)persoon werkzaam zijn vallen tevens onder de reikwijdte van deze term.

2.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en op alle werkzaamheden van The Unit. Het door de Wederpartij zonder commentaar voltooien van een inschrijving of het aanvaarden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze voorwaarden wordt verwezen geldt als instemming met de toepassing van deze voorwaarden.
3.    Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van enige door de Wederpartij gehanteerde algemene (inkoop-)voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf overeen komen.
4.    Indien The Unit gedurende korte of langere tijd geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden eist, laat dit onverlet het recht van The Unit om alsnog directe en strikte naleving te eisen.
5.    Nietige of vernietigbare bepalingen hebben geen invloed op de geldigheid en de kracht van overige bepalingen. De nietige of vernietigde bepaling(en) zullen worden vervangen door nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) die stroken met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en).
6.    Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.
7.    The Unit behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Wederpartij een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 2. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten
1.    Elke offerte van The Unit is vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. Indien geen termijn voor aanvaarding is aangegeven, zijn offertes gedurende 30 dagen na dagtekening geldig.
2.    The Unit kan niet aan een offerte of aanbieding gehouden worden indien deze offerte of aanbieding een kennelijke schrijf- of drukfout bevat die door de Wederpartij redelijkerwijs als zodanig herkend kan worden.
3.    De overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat een door de Wederpartij verstrekte opdracht door The Unit is ontvangen en geaccepteerd door middel van een schriftelijke bevestiging (mogelijk per e-mail), of op het moment dat The Unit met instemming van de Wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt. Inschrijving voor de door The Unit te verzorgen trainingen vindt plaats door het inzenden van het volledig ingevulde inschrijfformulier door de Wederpartij, of door het verzenden van een e-mail met registratie gegevens door de Wederpartij.
4.    Werkzaamheden, op verzoek of met instemming van de Wederpartij verricht, die buiten de inhoud van de overeenkomst vallen, zullen door de Wederpartij aan The Unit worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van The Unit. The Unit kan echter niet verplicht zijn gehoor te geven aan een dergelijk verzoek tot extra werkzaamheden. Tevens kan The Unit verlangen dat voor extra werkzaamheden een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
5.    Indien er een overeenkomst is en The Unit heeft getracht om de dienst te leveren waarvoor opdracht verstrekt is maar waarbij de wederpartij deze niet kon of wilde afnemen, verliest de Wederpartij het recht op afname van deze dienst na 1 jaar zonder restitutie.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
1.    The Unit zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig en naar beste kunnen uit te voeren en te streven naar een voor de Wederpartij bruikbaar resultaat. The Unit neemt met de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de overeenkomst.
2.    The Unit bepaalt op welke wijze en door welke personen / medewerkers de overeenkomst uitgevoerd zal worden. The Unit is bevoegd waar noodzakelijk derden bij de uitvoering van de overeenkomst te betrekken. Indien zulks noodzakelijk blijkt tijdens de uitvoering van de overeenkomst zijn wijzigingen in de uitvoering mogelijk. 
3.    Bij de uitvoering van de overeenkomst zal The Unit de voorkeuren en wensen van de Wederpartij zo veel mogelijk in acht nemen, met dien verstande dat een onafhankelijke opstelling van The Unit te allen tijde gewaarborgd dient te blijven.
4.    De Wederpartij is gehouden The Unit van alle gegevens en bescheiden te voorzien die The Unit bij de uitvoering van de overeenkomst naar haar oordeel nodig heeft. Deze gegevens en bescheiden dienen tijdig en in de gewenste vorm aan The Unit beschikbaar te worden gesteld. Tevens dient de Wederpartij alle medewerking te verlenen die The Unit noodzakelijk acht voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeenkomst, waaronder het desgevraagd beschikbaar houden van medewerkers. Eventuele vertragingsschade, voortvloeiende uit het feit dat de Wederpartij zijn verplichting uit dit artikel niet na komt, zal aan de Wederpartij in rekening gebracht worden. Bovendien is The Unit in een dergelijk geval bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
5.    De Wederpartij dient zorg te dragen voor correcte en volledige gegevens, alsmede voor de juiste informatie omtrent deelnemers aan een training en het factuuradres.
6.    Door The Unit opgegeven termijnen gelden slechts ter indicatie. Overschrijding van een termijn brengt The Unit niet in verzuim, tenzij anders overeen gekomen.
7.    Het is partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken of om die informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle partijen een geheimhoudingsplicht.

Artikel 4. Prijzen  en betaling
1.    De door The Unit gehanteerde en vermelde prijzen en/of uurtarieven zijn exclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijfkosten, verzendkosten en administratiekosten. Zulks tenzij anders is aangegeven.
2.    The Unit is gerechtigd om van de Wederpartij gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen voor de werkzaamheden. In alle andere gevallen dient de Wederpartij de facturen van The Unit binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij anders overeengekomen, in euro’s op de door The Unit aangewezen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
3.    Indien de Wederpartij niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft betaald, is The Unit gerechtigd, nadat hij de Wederpartij ten minste een maal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten, vanaf de vervaldag van de factuur aan de Wederpartij de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Ook is The Unit gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten tot op het moment waarop de Wederpartij aan al diens financiële verplichtingen heeft voldaan. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte – zijn voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.
4.    In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij zijn de vorderingen van The Unit en de verplichtingen van de Wederpartij jegens The Unit onmiddellijk opeisbaar.
5.    The Unit is gerechtigd om jaarlijks per 1 januari de prijzen aan te passen. Prijswijzigingen zullen van te voren schriftelijk danwel via e-mail aangekondigd worden door The Unit. The Unit is gerechtigd de nieuwe prijzen door te berekenen tenzij er sprake is van een overeengekomen totaalprijs voor de werkzaamheden.

Artikel 5. Overmacht
1.    In geval van overmacht is The Unit niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij. Partijen zullen in zulks geval met elkaar in overleg treden ten einde een alternatieve manier tot invulling van de overeenkomst te vinden.
2.    Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens The Unit tot aan dat moment te voldoen. The Unit is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Annulering, opschorting en ontbinding
1.    Overeenkomsten kunnen geannuleerd worden met instemming van The Unit en in overeenstemming met de inhoud van dit artikel. Voor de annulering van (deelname aan) een training gelden andere voorwaarden dan voor annulering van andere overeenkomsten.
2.    De Wederpartij is gerechtigd de overeengekomen training te annuleren. Annulering dient steeds schriftelijk te geschieden. Als annuleringsdatum wordt aangemerkt de datum waarop de schriftelijke annulering ontvangen wordt door The Unit. De annuleringskosten bij annulering van een training zijn:

•    Tot 20 werkdagen voor aanvang:         0%
•    20 tot 10 werkdagen voor aanvang:         40%
•    10 tot 5 werkdagen voor aanvang:         80%
•    minder dan 5 werkdagen voor aanvang:     100%

3.    Uitstel van een training wordt gezien als annulering gevolgd door een nieuwe boeking, waardoor de voorwaarden uit lid 2 van dit artikel op de annulering van toepassing zijn.
4.    De Wederpartij is kosteloos gerechtigd een voor een training ingeschreven deelnemer te vervangen door een andere persoon, mits dit uiterlijk twee werkdagen vóór aanvang van de training aan The Unit is gemeld.
5.    Ingeval de Wederpartij de door hem gegeven opdracht – niet zijnde een training - annuleert nadat de overeenkomst in overeenstemming met deze algemene voorwaarden tot stand is gekomen, is Wederpartij gehouden alle alsdan reeds gemaakte kosten aan The Unit te vergoeden. Deze kosten zullen in ieder geval bestaan uit vergoeding van de reeds door The Unit gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden.
6.    Wederpartij vrijwaart The Unit voor de eventuele aanspraken van derden die voortvloeien uit de annulering van de overeenkomst.
7.    Annuleringskosten zijn verschuldigd en opeisbaar op soortgelijke wijze als door The Unit toegezonden facturen.
8.    Indien de overeenkomst (van welke aard dan ook en om welke reden dan ook) wordt geannuleerd door The Unit, zal The Unit in overleg met Wederpartij zorgdragen voor overdracht van eventuele nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de annulering ten grondslag liggen die aan de Wederpartij toerekenbaar zijn of indien een dergelijke overdracht redelijkerwijs niet van The Unit gevergd kan worden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor The Unit extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Wederpartij in rekening gebracht. Trainingen kunnen geannuleerd worden zonder grondige reden en zonder overdracht. De Wederpartij ontvangt dan betaalde gelden retour.
9.    The Unit is gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling daarvan aan de wederpartij, in geval van:

•    (aanvraag van) faillissement van Wederpartij,
•    (aanvraag van) surséance van betaling van Wederpartij,
•    beslaglegging ten laste van Wederpartij, of
•    (dreigende) liquidatie of stillegging van de onderneming van Wederpartij.

Al hetgeen Wederpartij op basis van de overeenkomst nog verschuldigd is, is per direct opeisbaar. The Unit is bij opzegging op grond van dit artikel nimmer schadeplichtig jegens Wederpartij.
10.    Voor natuurlijke personen, in de volksmond consumenten, van The Unit Academy geldt het 14 dagen herroepingsrecht waarbij de overeenkomt ontbonden kan worden mits dit binnen 14 dagen na aankoop schriftelijk gemeld wordt en training waarvoor is ingeschreven nog niet gestart is.
11.    Vorderingen van The Unit op de Wederpartij worden in een bovengenoemd geval direct opeisbaar, onverminderd de overige rechten van The Unit.

Artikel 7. Klachten
1.    Ieder vorderingsrecht van de Wederpartij, betrekking hebbende op gebreken in de door The Unit verrichte diensten en/of werkzaamheden, vervalt indien:
•    de gebreken niet binnen 6 (zes) maanden nadat gebreken aan de Wederpartij bekend zijn geworden dan wel redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn bij aangetekende brief aan The Unit ter kennis zijn gebracht;
•    de Wederpartij geen of onvoldoende medewerking verleent ter zake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten.
2.    Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij The Unit ingediend te worden. De Wederpartij dient The Unit te allen tijde de gelegenheid te geven een eventueel gebrek te herstellen. 
3.    Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of niet meer zinvol is, zal The Unit slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 van deze algemene voorwaarden.
4.    Klachten zullen uiterlijk binnen 4 weken in behandeling worden genomen, tevens zal de Wederpartij hier medewerking dienen te verlenen, en zal er termijn worden gegeven waarbinnen de klacht afgehandeld dient te worden.
5.    De periode waarbij klachten afgehandeld zijn is 4 maanden tenzij in het klacht proces anders wordt aangegeven.
6.    Klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld zoals alle informatie als vermeld in art 3.7.
7.    Voor natuurlijke personen, in de volksmond consumenten, van The Unit Academy bestaat, na het doorlopen van het klacht proces er een beroepsmogelijk bij een derde persoon, in dit geval Mr. T Rijnen, deze uitspraak zal bindend zijn.
8.    Klachten zullen worden geregistreerd en voor 2 jaar worden bewaard.
9.    Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1.    Indien The Unit aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De in deze bepaling opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van The Unit gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van The Unit en/of haar ongeschikte(n).
2.    The Unit kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van The Unit aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan The Unit toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
3.    The Unit is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door deelname aan een training van The Unit. The Unit kan tevens niet aansprakelijk zijn voor schade die veroorzaakt wordt doordat de Wederpartij onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
4.    The Unit is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. The Unit kan tevens niet aansprakelijk zijn in geval van overmacht.
5.    Indien The Unit aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van The Unit te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De hoogte van de aansprakelijkheid van The Unit is in alle gevallen beperkt tot maximaal € 10.000,= Indien er sprake is van een duurovereenkomst is de totale aansprakelijkheid van The Unit in alle gevallen beperkt tot de door de Wederpartij te betalen vergoeding over een periode van ten hoogste drie maanden direct voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
6.    Wederpartij vrijwaart The Unit tegen alle vorderingen van derden die – direct of indirect - verband houden met of voortvloeien uit de tussen The Unit en de Wederpartij bestaande rechtsbetrekking.

Artikel 9. Intellectueel eigendom 
1.    Tenzij anders overeengekomen, komen alle rechten waaronder het auteursrecht, merkenrecht etc., op het door The Unit in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan de Wederpartij ter beschikking gestelde materiaal, toe aan The Unit (of, indien van toepassing, diens licentiegevers). Hieronder vallen nadrukkelijk de rechten met betrekking tot trainingsmateriaal, documentatie, analyses, rapporten, software, apps, presentaties, videos, e-learning materiaal en voorstellen.
2.    Wederpartij heeft slechts een recht van gebruik van de genoemde documenten en andere materialen voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. De Wederpartij is niet bevoegd om zonder toestemming van The Unit de genoemde materialen geheel of gedeeltelijk intern in de organisatie te gebruiken of openbaar te maken, tenzij dit noodzakelijk geacht kan worden en met het doel zoals dat in de opdracht is geformuleerd.
3.    Het is Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten uit het materiaal te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding.
4.    Evaluaties en beoordeling resultaten van Wederpartij aan The Unit zijn eigendom van The Unit.
5.    Bij overtreding van hetgeen in dit artikel is omschreven verbeurt de Wederpartij een boete van € 10.000,00 per keer, alsmede een boete van € 2.500,- per dag dat de overtreding voortduurt na kennisgeving daarvan door The Unit.


Artikel 10. Privacy
1.    De gegevens van de Wederpartij worden door The Unit geregistreerd en gebruikt om de Wederpartij op de hoogte te houden van het aanbod van diensten en producten van The Unit. Indien de Wederpartij niet op de hoogte gehouden wenst te worden kan de Wederpartij dit schriftelijk dan wel via e-mail aan The Unit kenbaar maken.
2.    De evaluaties en beoordeling resultaten van Wederpartij aan The Unit worden door The Unit geregistreerd en gebruikt voor promotionele doeleinden. De gegevens van Wederpartij worden hiertoe vooraf beperkt geanonimiseerd. Indien de Wederpartij volledige anonimiteit wenst kan de Wederpartij dit schriftelijk dan wel via e-mail aan The Unit kenbaar maken. The Unit zal hieraan gehoor geven.
3.    The Unit respecteert de privacy van de Wederpartij en gaat vertrouwelijk om met de gegevens van de Wederpartij. Tenzij er sprake is van een bedrijfsfusie of – overname of een gerechtelijk bevel zal The Unit deze gegevens niet aan derden verstrekken.

Artikel 11. Overig en geschillen
1.    Wederpartij is verplicht om tijdens de looptijd van de overeenkomst alsmede gedurende een periode van één jaar na afloop daarvan geen werknemers van The Unit of anderszins ten behoeve van The Unit werkzame personen in dienst te nemen, dan wel direct of via derden een arbeidsverhouding daarmee aan te gaan. Bij overtreding van dit verbod verbeurt de Wederpartij een boete van € 10.000,- per keer alsmede een boete van € 2.500,0 per dag dat de overtreding voortduurt na kennisgeving daarvan door The Unit.
2.    Op alle overeenkomsten tussen The Unit en Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
3.    Alle geschillen tussen The Unit en de Wederpartij die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin The Unit gevestigd is.


Deze algemene voorwaarden zijn kosteloos op te vragen bij The Unit. Door verlening van de opdracht aan The Unit of door inschrijving voor een training van The Unit verklaart de Wederpartij op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

TOGAF® 9 classroom training v.a. €1799,- Schrijf je nu in

Onze klanten

ABN Amro Pharma Partners Rijkswaterstaat Telfort Wintershall